Obowiązkowe OC lekarzy od Lekarz iExpert dedykowane jest dla wszystkich medyków wykonujących działalność leczniczą na terenie naszego kraju. Niezależnie, czy mowa o lekarzu pracującym w zakładzie opieki zdrowotnej, czy o tych świadczących usługi medyczne w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej praktyki lekarskiej czy wreszcie grupowej praktyki lekarskiej. Każdy z nich, aby wykonywać swoją pracę, musi najpierw wykupić odpowiednią polisę.

Prawo to obowiązuje od 2010 r., kiedy zostało oficjalnie usankcjonowane rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 IV 2010 r. “(…) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Obowiązek wykupienia takiego ubezpieczenia powstaje nie później niż dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia pracy przez danego lekarza.

Wyłączone z tego przepisu są tylko szkody wyrządzone przez ubezpieczonego lekarza po dacie pozbawienia go prawa do wykonywania zawodu lub w okresie gdy takie prawo jest zawieszone, a także dotyczących uszkodzenia, zniszczenia i utracie rzeczy, zapłaty kar umownych, czy też również takich powstałych na skutek działań o charakterze wojennym, rozruchów oraz zamieszek i aktów terrorystycznych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza obejmuje wszelkie szkody wyrządzone działaniem albo zaniechaniem ubezpieczonego lekarza, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu przez niego czynności związanych z zawodem. Koszt polisy spada na samego lekarza. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem minimalne sumy ubezpieczenia OC są uzależnione od specjalizacji lekarza i wynoszą od 25 000 euro do 100 000 euro – stawka największa dotyczy takich specjalizacji, jak anestezjologia, onkologia kliniczna, ginekologia i położnictwo.

Tło autorstwa ijeab - pl.freepik.com